آموزش

مطالب آموزشی که تیکارنگ ارایه می دهد.

Silk printing

آموزش حضوری چاپ سیلک

Silk printing training CD

CD آموزش چاپ سیلک

PS

آموزش کاربرد فتوشاپ در سیلک

color combination

آموزش چاپ ۴ رنگ ترکیبی