توضيحات پروژه

توسط چسب اکلیل پارچه تیکارنگ با استفاده از قلم مو

تکنیک: خال زنی (نقطه ای)